Προφίλ

Τομείς

Πελάτες

Προσωπικό

Επικοινωνία

 

 

έκδοση εκτύπωσης

 

αγγλική έκδοση

 

 

Προφίλ εταιρίας

Το Γραφείο Μελετών «ΥΠΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» παρέχει υπηρεσίες τόσο προς το δημόσιο, όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα, με έδρα την Αθήνα.

Βασικοί τομείς δραστηριότητας του Γραφείου είναι:

 • Υδατικοί πόροι - Υδραυλικά Έργα
 • Τοπογραφήσεις
 • Συγκοινωνιακά Έργα
 • Μελέτες Περιβάλλοντος

Η Εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1985, περιλαμβάνει στους κόλπους της εξειδικευμένα στελέχη και έμπειρο βοηθητικό προσωπικό, ώστε το μελετητικό προϊόν να είναι πάντα υψηλής ποιότητας.

Πέραν του μόνιμου προσωπικού της, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με ειδικούς ανεξάρτητους μηχανικούς, χρησιμοποιώντας τις πολύτιμες γνώσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα μελετητικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία «ΥΠΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» είναι γραμμένη στο ισχύον Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για μελέτες Υδραυλικές (Ε΄ Τάξη), Τοπογραφικές (Ε΄ Τάξη), Συγκοινωνιακές (Γ΄ Τάξη) και Περιβαλλοντικές (Β΄ Τάξη).

Η Αποστολή μας

Αποστολή της Εταιρείας μας είναι να προσφέρει μελετητικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της, σε στενή συνεργασία μαζί τους.

Κύριοι πελάτες

 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Δημόσιο
 • Εταιρείες Δημοσίου - Οργανισμοί
 • Κατασκευαστικές Εταιρείες
 • Περιφέρειες και Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

περισσότερες πληροφορίες ...

Προσφερόμενες υπηρεσίες

 • Αναγνωριστικές μελέτες
 • Μελέτες Σκοπιμότητας
 • Μελέτες έργων προς δημοπράτηση
 • Τεύχη δημοπράτησης
 • Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Μελέτες Κόστους - Οφέλους
 • Τοπογραφικές μελέτες
 • Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη

Εγγραφή σε μητρώα - συνδέσμους

 • Μητρώο Γραφείων Μελετών Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Αριθμός Μητρώου 235) για :
  • Μελέτες Υδραυλικές (Έ΄ Τάξη)
  • Μελέτες Τοπογραφικές (Ε΄ Τάξη)
  • Μελέτες Συγκοινωνιακές (Γ΄ Τάξη)
  • Μελέτες Περιβαλλοντικές (Β΄ Τάξη)
 • ΣΕΓΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων Μελετών)
 • EFCA ( Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδέσμων Μηχανικών Μελετητών)

Νομικό καθεστώς

Η Εταιρεία «ΥΠΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η πλειοψηφία των μετοχών κατέχεται από τους κύριους μελετητές της Εταιρείας.

 

προφίλ | τομείς | πελάτες | προσωπικό | επικοινωνία

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.