Προφίλ εταιρίας

Το Γραφείο Μελετών «ΥΠΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» παρέχει υπηρεσίες τόσο προς το δημόσιο, όσο και προς τον ιδιωτικό τομέα, με έδρα την Αθήνα.

Βασικοί τομείς δραστηριότητας του Γραφείου είναι:

Η Εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1985, περιλαμβάνει στους κόλπους της εξειδικευμένα στελέχη και έμπειρο βοηθητικό προσωπικό, ώστε το μελετητικό προϊόν να είναι πάντα υψηλής ποιότητας.

Πέραν του μόνιμου προσωπικού της, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με ειδικούς ανεξάρτητους μηχανικούς, χρησιμοποιώντας τις πολύτιμες γνώσεις τους σε ένα ευρύ φάσμα μελετητικών υπηρεσιών.

Η Εταιρεία «ΥΠΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» είναι γραμμένη στο ισχύον Μητρώο Γραφείων Μελετών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για μελέτες Υδραυλικές (Ε΄ Τάξη), Τοπογραφικές (Ε΄ Τάξη), Συγκοινωνιακές (Γ΄ Τάξη) και Περιβαλλοντικές (Β΄ Τάξη).

Η Αποστολή μας

Αποστολή της Εταιρείας μας είναι να προσφέρει μελετητικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους πελάτες της, σε στενή συνεργασία μαζί τους.

Κύριοι πελάτες

περισσότερες πληροφορίες ...

Προσφερόμενες υπηρεσίες

Εγγραφή σε μητρώα - συνδέσμους

Νομικό καθεστώς

Η Εταιρεία «ΥΠΟΔΟΜΗ-Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.» είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Η πλειοψηφία των μετοχών κατέχεται από τους κύριους μελετητές της Εταιρείας.

 

© 2010 - ΥΠΟΔΟΜΗ Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Π.Ε.